تلفن گویا VOIP

آیا هرگز به این اندیشیده اید که چرا مکالمات تلفنی بین کشورهای دوردست گاهی حتی از مکالمات درون کشوری نیز ارزانتر هستند و کیفیت بالایی نیز دارند؟ این بخاطر استفاده از فناوری ویپ است امروزه فناوری  VOIP ویا انتقال صوت بر روی شبکهVoice (OVER IP)سیستم های تلفنی سنتی را به چالش کشیده است.
VOIP نه تنها ارزانتر و پایدارتر است بلکه امکانات دیگری مانند ترکیب با سرویس های کامپیوتری و اینترنتی دارد.با استفاده از این ویژگی میتوان سرویس هایی خلق کرد که پیاده سازی آنها با مراکز تلفنی سنتی مانند سانترال پاناسونیک بسیار دشوارو پر هزینه است.سیستم های مشاوره تلفنی و یا نوبت دهی یا سامانه های اطلاع رسانی تلفنی نمونه ای از این سرویس ها هستند.
)VOIPاﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم  IPﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد.اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي را ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد.در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﯽ ,VOIPاز ﻓﻨﺎوري دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻓﻨﺎوري در ﺗﻠﻔﻨﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  IPﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ داراي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ داﺧﻠﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي VOIPﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 100ﻫﺎ ﺷﻌﺒﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﻌﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮال ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ VOIPﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد VOIP دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.سیستم تلفن گویای فراسیستم همواره آماده پاسخگویی هستند.
کایاکو دارای ماژول تلفن گویا می باشد که می تواند با سیستم تلفنی ویپ سازمان شما تلفیق شده و بعنوان  SOFT PHONE  استفاده شود. بی شک ترکیب این دو تکنولوژی سیستم پاسخ گویی و پشتیبانی یکپارچه و مدرنی برای شما ایجاد خواهد کرد که امروزه در دنیای تجارت و مدیریت ارتباط با مشتری داشتن چنین سیستمی یکی از الزامات به حساب می آید.